24 ترفند افزایش فالوور لینکدین در پیج شرکتی لینکدین 😲

فهرست محتوای مطالب

لینکدین در سال‌های اخیر به بهترین پلتفرم برای رشد کسب‌وکارها تبدیل شده است.  اگر هنوز با لینکدین آشنا نیستی آموزش لینکدین چیست و چه کاربردی دارد را ببینید. افزایش فالوور برای صفحه لینکدین شرکت شما یکی  از اهداف ارزشمند در این پلت فرم است چرا که افزایش این تعداد می‌تواند دسترسی شما را به مخاطبین جدید فراهم کند و محصولات شما را بیشتر دیده شود و در نهایت  باعث رشد صفحه‌تان می‌شود. این یک گام حیاتی در ساخت نمونه کارها در لینکدین است. اگر به دنبال مؤثرترین راه برای رسیدن به این هدف هستید، این مقاله که در مورد چگونگی افزایش فالوور لینکدین صحبت شده است را دنبال کنید

دلایل اهمیت افزایش فالوور لینکدین چیست؟

در لینکدین همه به دنبال جذب فالوور هستند، تأکید می‌کنیم همه! چرا که جذب فالوور در لینکدین بسیار اهمیت داشته و فاکتور‌های مثبت زیر را به همراه دارد:

 • اعتبار شما را افزایش می‌دهد.
 • باعث شهرت و سرشناسی هرچه بیشترتان می‌شود.
 • به برندسازی‌تان کمک می‌کند.
 • باعث دیده‌شدن محتوای صفحه‌تان و مهارت‌هایتان می‌شود.
 • باعث اعتمادسازی خواهد شد.

و کلاً افزایش فالوئر خوب است دیگر، خیلی‌خیلی خوب! به‌خاطر همین است که اکثر ما به دنبال آن هستیم.

روش‌های افزایش فالوور در پیج شرکتی

 • تنظیمات لینکدین خود را کامل و حوزه کسب‌وکار خود را مشخص کنید

فالوور شما باید بداند حوزه کاری بیزینس شما به چه چیزی مربوط است. وگرنه چه دلیلی برای دنبال‌کردن شما خواهد داشت؟ با مشخص‌کردن اختیارات حوزه کاری‌تان به‌صورت شفاف، علاقه‌مندان حوزه فعالیتتان را به سمت خود جذب خواهید کرد. سعی کنید اطلاعات معتبری در مورد برند خود در صفحه لینکدینتان ارائه دهید. بعد این اطلاعات را به وب‌سایتتان ارجاع دهید تا مخاطب به وب‌سایت شما هم نگاهی بیندازد. ارائه اطلاعات معتبر درمورد کسب‌وکارتان هویت برندتان را تقویت خواهد کرد. سعی کنید در صفحه بیزینسی خود شفاف باشید. می‌توانید تصاویری از حوزه فعالیتی‌تان ارائه دهید تا برای مخاطب جالب باشد و اقدام به فالوکردن شما بکند.

Complete your LinkedIn settings
Complete your LinkedIn settings

 

 • معرفی توسط خودمان

یکـی از سـاده‌ترین روش‌هـا بـرای ایـن کار، معرفی‌کردن پیـج خودمـان در لینکدیـن اسـت.  شـما بـا ایـن کار، مخاطبـان را از قلـب لینکدیـن بـه پیـج خودتـان هدایـت می‌کنیـد. به همین دلیـل احتمـال فالـو توسـط فالـوور باکیفیت، خیلـی بالا مـی‌رود.

 • کمک‌گرفتن از همکارانمان

کارمنـدان شـما می‌تواننـد بـا نشان‌دادن واکنـش بـه پسـتی کـه در پیـج شـرکت منتشـر شـده گردیده شـدن ایـن محتـوا کمـک کننـد.همکاران و کارمندان شما به‌مثابه یک طرف‌دار واقعی هستند. اجازه دهید آن‌ها از پست‌هایی که در لینکدین می‌گذارید باخبر باشند. از آن‌ها بخواهید صفحه اکانت محل کار خود را فالو کنند و وقتی پستی منتشر شد، آن را با کانکشن‌های خود به اشتراک بگذارند. همچنین آن‌ها می‌توانند زیر پست‌های شما کامنت بگذارند و آن را لایک کنند و کمک بیشتری به دیده‌شدن آن کنند. هرگز فعالیت تیمی را دست‌کم نگیرید. لینکدین به شما این اجازه را می‌دهد که نوتیفیکیشن باخبر کردن کارمندان را فعال کنید. با فعال‌کردن این نوتیفیکیشن وقتی شما پستی را منتشر می‌کنید برای کسانی که در پروفایل خود نوشته‌اند که کارمند شرکت شما هستند، اعلانی ارسال می‌شود. حتماً از این آپشن استفاده کنید

Getting help from our colleagues
Getting help from our colleagues

 

 • معرفی پیج در دیگر شبکه‌های اجتماعی

می‌توانیـم از پتانسـیل دیگـر شـبکه‌های اجتماعـی بـرای معرفی‌کردن پیج شـرکتی خودمان اسـتفاده کنیـم. زمانـی کـه لینکدیـن پیشتاز وب وی پی بـه راه افتـاد مـا در کانال تلگراممـان آن را بـه دیگران معرفی کردیـم. حتـی چنـد روز بعـد یـک محتـوا را در کانـال گذاشـتیم و گفتیـم کـه اگـر می‌خواهنـد ویدئوی آن را تماشـا کننـد بـه پیـج لینکدیـن ما سـر بزنند. ایـن ماجـرا باعـث شـد تعـداد فالوورهـای پیجمـان بالاتر بـرود؛ بنابراین، فقـط اینکـه بـه مخاطبانتـان بگوییـد: سلـام مـا در لینکدیـن هـم هسـتیم! دردی از شـما دوا نمی‌کنـد. بهتریـن کار ایـن اسـت کـه بـه مخاطبانتـان یـک دلیـل بـرای فالوکردن پیـج لینکدینتـان بدهیـد؛ مثلاً می‌توانیـد بـه آنها بگویید کـه محتـوای منتشـر شـده در پیـج لینکدیـن بـا دیگـر بسـترها متفـاوت اسـت.

 • منشن یا تگ درست در پست درست

The right mention or tag in the right post-
The right mention or tag in the right post-
 • ارسال دعوت‌نامه به کانکشن‌ها

ایــن یکــی از بهتریــن روش‌هایــی اســت کــه مــا تاکنــون تجربــه آن را داشــتیم. شــما می‌توانیــد ایــن دعوت‌نامـه را بـه کانکشـن‌های سـطح یـک خـود ارسـال کنیـد و از آنهـا بخواهیـد کـه پیـج شـرکتی‌تان را فالـو کننـد. بـرای اینکـه از این حرکـت، بهترین نتیجه را بگیرید بهتر اسـت کانکشـن‌های مرتبـط و فعال را هـدف قـرار دهیـد. لینکدیـن بـرای ارسـال دعوت‌نامه یـک محدودیت ۲۵۰تایی در نظـر گرفتـه اسـت.

Sending invitations to connection
Sending invitations to connection
 • ارسال پیام گروهی به مخاطبان

امکانی شبیه به دعوت‌نامه برای ارسال پیام‌های گروهی وجود دارد.

Send a group message to the audience
Send a group message to the audience
 • ارسال پیامک و ایمیل به کاربران سایت

وقتی یک سایت یا اپلیکیشن داشته باشیم، به‌احتمال خیلی زیاد، افرادی هستند که از این دریچه‌ها با ما ارتباط برقرار می‌کنند و اطلاعاتی همچون، شماره تماس، ایمیل و … را در اختیار ما قرار می‌دهند مــا می‌توانیــم بــا اســتفاده از لیدهایــی کــه در ســایتمان داریــم از راه ایمیــل مارکتینــگ «و» اس‌ام‌اس مارکتینـگ بـدون آنکـه یـک محتـوای تبلیغاتـی ارسـال کنیـم از افـرادی کـه می‌دانیـم بـه محتـوای پیـج لینکدیـن مـا علاقه‌مند هسـتند دعـوت کنیـم تـا آن را فالـو کننـد.

 • انتشار پست‌ها به‌صورت منظم و جواب‌دادن به نظرات

بعد از جمع‌کردن فالوورها، برای حفظ آن‌ها و زیاد شدنشان، باید از یک جریان ثابت برای تولید محتوا و قراردادن آن‌ها در پیج استفاده کرد. این مورد باعث می‌شود که محتوا در بخش فید بقیه نیز قرار گرفته و کاربران را با افزایش دوچندان فالوورها مواجه کنه. بهتر است زمانی که با پست موردعلاقۀ خودتان مواجه می‌شوید، نظرتان رو برای بقیۀ به اشتراک بگذارید. همچنین به نظرات پست‌های خودتان هم پاسخ بدهید، چون این کار به افزایش دیده‌شدن پیج کمک کرده و باعث رشد در لینکدین می‌شود

 • گذاشتن محتوای مناسب

برای مخاطب لینکدین محتوایی آماده کنید که مختص او باشد. کاربر لینکدین با کاربر اینستاگرام یا توییتر متفاوت است. سعی کنید ارسال مطالبتان به‌صورت منظم و پیوسته باشد. اگر مقاله‌ای را از بلاگ‌ کسب‌وکارتان به اشتراک گذاشته‌اید حتماً قبل از انتشار لینک، شرح مختصری از مقاله را بنویسید. تا برای مخاطب جذاب باشد و بخواهد که مابقی آن را هم مطالعه کند. همچنین محتوای جذاب همواره به اشتراک گذاشته می‌شود. هرچه این به اشتراک‌گذاری‌ها بیشتر باشد، فالوورهای صفحه شما نیز در لینکدین بیشتر خواهد شد.

 • انتشار مقالات به‌صورت منظم

اگر دوست دارید کشش کاربران و مخاطبان جدید به سمت صفحۀ لینکدینتان زیاد بشود، باید به طور منظم مقالاتتان رو در حساب کاربری‌تان منتشر کنید. این مقالات باید مناسب با علم و دانش شما باشند تا کاربران با مطالعۀ آن‌ها، اطلاعات جدیدی به دست بیاورند. این کار یکی از بهترین روش‌ها قبل از خرید فالوور لینکدین هست، چون کاربران با روند منظم مقالاتتان مواجه شده و به یکی از فالوورهای قدرتمند تبدیل خواهند شد.

 • از بخش تبلیغات لینکدین استفاده کنید

توصیه می‌شود که در کنار خرید فالوور لینکدین، از قسمت تبلیغات لینکدین برای نمایش بهتر صفحه خودتان استفاده کنید، چراکه در حال حاضر این شبکه بیش از ۹۰۰ میلیون کاربر دارد و تبلیغات در آن با موفقیت بالایی همراه است

 • سایر کسب‌وکارهایی که به بیزینس شما مربوط هستند را دنبال کنید

شرکت‌هایی که در حوزه کاری شما هستند را فالوو کنید و با آن‌ها نیز تعامل داشته باشید. درست است که آن‌ها رقبای شما هستند، اما دنبال‌کردن آن‌ها تعامل شما را بالا خواهد برد. محتوای خود را با آن‌ها به اشتراک بگذارید تا به شما پاسخ دهند. آن‌ها را به گروه‌هایی که دارید دعوت کنید تا درمورد عناوین مختلف مربوط به کسب‌وکارتان با یکدیگر حرف بزنید. لینکدین شبکه اجتماعی متخصصان است. از این ویژگی به نفع خود استفاده کنید.

 • از صفحه شخصی خود برای اشتراک گذاشتن محتوا استفاده کنید

می‌توانید محتوای اکانت لینکدین بیزینس خود را در صفحه شخصی‌تان به اشتراک بگذارید. چرا که صفحه شخصی شما نیز محلی برای تعامل با کانکشن‌هایتان است. از آن‌ها بخواهید اگر به پست علاقه داشتند آن را با دیگران به اشتراک بگذارند یا از همکاران خود بخواهید که برایتان کامنت بگذارند. معنی همه این‌ها این است که خودتان اول‌ازهمه بزرگ‌ترین طرف‌دار و فالوور اکانت بیزینسی لینکدینتان باشید.

Use your personal page to share content-
Use your personal page to share content-

 

 • هشتگ‌های مناسب را پیدا و استفاده کنید

هشتگ‌ها به شما کمک می‌کنند که مخاطب و فالوور خود را پیدا کنید. پست‌هایی که بدون هشتگ در لینکدین به اشتراک گذاشته می‌شوند صرفاً توسط همان افراد محدودی که شما را فالو می‌کنند، دیده خواهند شد. اما اگر از هشتگ‌ها استفاده کنید، کسانی که شما را دنبال نمی‌کنند هم به محتوای شما دست پیدا خواهند کرد و اگر برایشان جذاب باشد اقدام به فالوکردن شما می‌کنند. فراموش نکنید که حتماً هشتگ‌های مناسب و پرطرف‌دار را استفاده کنید.

 • از لینکدین پریمیوم استفاده کنید

امکانات ویژه‌ای در صفحه لینکدین شرکتی هست که می‌تواند به شما برای افزایش فالوور شرکت کمک کند

 • درخواست کانکشنتان را با واژه‌ها بقچه‌پیچ کنید

وقتی می‌خواهید با کسی کانکشن برقرار کنید پیغامی برای شما می‌آید که آیا می‌خواهید برای او یک پیام کوتاه هم درباره شرکتتان بنویسید

 • استفاده از سایت برای تبلیغ پیج بیزینسی

سایت شما، مکان‌های مختلفی برای معرفی و درج آدرس لینکدین پیجتان دارد. حتماً از آن استفاده کنید.

Using the site to advertise the business page
Using the site to advertise the business page
 • استفاده‌کردن از قدرت نفوذ اینفلوئنسرها

یکی دیگر از راه‌های افزایش فالوور پیج شرکتی در لینکدین کمک‌گرفتن از اینفلوئنسرهای حوزه کاری خودمان است. البته به شرطی که آن اینفلوئنسرها در لینکدین هم فعال باشند. به‌این‌ترتیب، می‌توانیم از آنها بخواهیم که پیج لینکدین ما را معرفی کنند. اگر نمی‌دانید که چطور به اینفلوئنسر لینکدین تبدیل شوید آموزش راهنمای جامع تبدیل‌شدن به اینفلوئنسر لینکدین را ببینید

 • به دنبال پروموترها یا ترویج‌کنندگان پیج لینکدین خود باشید

کسانی که شمارا تگ می‌کنند یا پست‌هایتان را ریپوست میکنند

Look for the promoters of your LinkedIn page
Look for the promoters of your LinkedIn page
 • استفاده‌کردن از کلمه‌های کلیدی در قسمت About و title

Using keywords in the About and title sections
Using keywords in the About and title sections
 • محتوای خود را بر اساس تجزیه‌وتحلیل صفحه خودتنظیم کنید

مدیران صفحه در لینکدین می‌توانند به تجزیه‌وتحلیل صفحه خوب، از جمله اطلاعات آماری در مورد فالوورها و بازدیدکنندگان و همچنین جالب بودن پست‌ها دسترسی داشته باشند. از این بینش برای پیداکردن انگیزه مخاطبان خود استفاده کنید و محتوای خود را با آنچه بازدیدکنندگان دوست دارند تنظیم کنید.

Customize your content based on page analytics
Customize your content based on page analytics
 • صفحات رقبای خود را تجزیه‌وتحلیل کنید

تجزیه‌وتحلیل رقبا در تمام جنبه‌های بازاریابی دیجیتال مهم است و این تفاوتی ندارد. شما باید به کارهایی که دیگران در لینکدین انجام می‌دهند نگاه کنید، نه برای تکرار آن فعالیت‌ها، بلکه برای درک شکاف‌ها و ارائه محتوایی که اعضا نمی‌توانند در جای دیگری پیدا کنند.

Analyze your competitors' pages
Analyze your competitors’ pages

 

 • استفاده از انواع محتوا (تصویر – اینفوگرافیک – ویدئو)

استفاده از انواع سبک‌های محتوایی جهت جذب فالوور می‌تواند کمک کند آموزش آشنایی با انواع محتوا در لینکدین میتواند به شما کمک کد

نتیجه‌گیری

افزایش رشد فالوور پیج لینکدین و درگیرکردن مخاطبان بیشتر، مزیت‌های بی‌شماری از قبیل انعکاس وجه مثبت برند، افزایش شهرت برند و افزایش فروش به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل ما  در این مقاله به  بررسی بهترین ترفندهای افزایش فالوور لینکدین پرداختیم. این‌ راهکارها گرچه زمان بر هستند، اما بهترین نتایج را در پی خواهند داشت. پس حتماً آن‌ها را امتحان نمایید. پیشتاز وب وی پی ارائه‌دهنده خدمات سایت، سئو و شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. ‌ برای دریافت مشاوره اختصاصی رایگان با ما در ارتباط باشید.

سؤالات متداول

محدودیت‌های تعداد کانشکن  به چه صورت است؟

شما در تعداد ایجاد کانکشن با دو محدودیت روبه‌رو هستید. اولین محدودیت، سقف آن است که حداکثر به 30 هزار کانکشن می‌رسد و دومین محدودیت، محدودیت تعداد ایجاد کانکشن در طول یک روز است.

خرید فالوور در لینکدین خوب است یا نه؟

گاهی برخی افراد می‌خواهند برای افزایش فالوور لینکدین راه یک‌شبه را صد‌ساله بروند. به همین دلیل برای خرید فالوئر اقدام می‌کنند. اما حقیقتش را بخواهید ما این روش را تحت هیچ شرایطی توصیه نمی‌کنیم. چون در درجه اول الگوریتم‌های لینکدین با خرید فالوئر میانه خوبی ندارند و این‌گونه ارزش و امتیاز صفحه شما نزد آن‌ها کاهش می‌یابد. همچنین گهگاه برخی افراد سودجو در این روش اقدام به فروش فالوئر فیک و غیرواقعی کرده و این‌گونه باید فاتحه صفحه‌تان را بخوانید. پس به‌جای این روش با ترفندهای صحیح و اصولی به دنبال جذب فالوور باشید.

آیا رعایت قوانین الگوریتم‌ها نیز در افزایش فالوور لینکدین مؤثر است؟

بله، چون الگوریتم‌ها هستند که امتیاز دهی به صفحات را انجام می‌دهند. برای آشنایی با باید و نباید لینکدین آموزش آشنایی با قوانین لینکدین (73 مورد از بایدها و نبایدهای لینکدین)  را ببینید

آیا دعوت از کاربران برای بالابردن تعداد فالوئر توصیه می‌شود؟

بله، چون این کار گاها تاثیرات بسیار مثبتی دارد.

جذب  فالوور لینکدین سخت‌تر است یا اینستاگرام؟

قطعاً لینکدین، چون در این پلتفرم افراد تنها زمانی شما را دنبال می‌کنند که حرفی برای گفتن داشته باشید.

مشاوره لینکدین

4.9/5 (18 نظر)

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • shirin shamsghahfarokhi
  2024-05-11 16:15

  عالی بود به روشهای افزایش فالور شما خرید فالوور هم انجام میدید؟

  پاسخ
 • am.ahmadzadehmiri93@gmail.com
  2024-05-26 13:22

  فالوور لینکدین با کانکشن لینکدین فرق داره ؟خرید ممبر لینکدین از پیشتاز وب وی پی هم داریم؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید